Cennik mediacji sądowych i umownych - pozasądowych

Koszty w mediacji rodzinnej, cywilnej i gospodarczej oraz w sprawach niemajątkowych i sprawach o prawa majątkowe.

Koszty mediacji sądowych - mediacja rodzinna

1. W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi:
- 150 pln za pierwsze posiedzenie mediacyjne,
- 100 pln za każde następne posiedzenie - łącznie nie więcej niż 450 pln.

1. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi:
- 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 pln i nie więcej niż 2000 pln za całość postępowania mediacyjnego).

3. Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia, koszty korespondencji. Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

4. W sprawie o rozwód lub separację, jeżeli dojdzie do pojednania się stron przed sądem I instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.

Koszty mediacji sądowych - cywilnych i gospodarczych

1. W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi:
- 150 pln za pierwsze posiedzenie mediacyjne,
- 100 pln za każde kolejne - łącznie nie więcej niż 450 pln.

2. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi:
- 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 pln i nie więcej niż 2000 pln za całość postępowania mediacyjnego).

3. Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia oraz koszty korespondencji). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

4. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

Koszty mediacji pozasądowych / umownych w sprawach niemajątkowych

Jednorazowa opłata rejestracyjna za czynności administracyjne związane z rozpoczęciem mediacji, ponoszona przez stronę lub strony zgłaszające chęć mediacji. Obejmuje przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz organizację procedury mediacyjnej. Cena obejmuje spotkanie informacyjne trwające do 60 minut:
- 150 pln

Opłata mediacyjna ponoszona przez każdą ze stron. Obejmuje nakład pracy mediatora, ustalony w oparciu o rzeczywistą ilość godzin mediacji oraz godzinową stawkę wynagrodzenia, która wynosi:
- 200 pln za każdą godzinę sesji mediacyjnej.

Sporządzenie projektu ugody i protokołu z mediacji (za 1 egzemplarz):
- 200 pln

Koszty mediacji pozasądowych/umownych w sprawach o prawa majątkowe

W sprawach, w których można ustalić wartość przedmiotu sporu wynagrodzenie mediatora wynosi:
- 1% wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 200 pln.

W sprawach o prawa majątkowe, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu wynagrodzenie mediatora zostaje określone w trybie negocjacji.

Zasady płatności:

Oplata wnoszona jest z góry przed sesją. Możliwa jest płatność przelewem lub gotówką na początku sesji.

Prosimy o wcześniejsze odwołanie spotkań. Jeśli sesja nie zostanie odwołana na 24 godziny przed jej rozpoczęciem, należy dokonać 50% opłaty za zarezerwowany czas.